Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky AB-COM, s.r.o.

Obecné charakteristiky

1. Definice vymezení vztahů a pojmů

 • Všeobecné obchodní podmínky popisují běžnou obchodní spolupráci mezi kupujícím (dealer) a prodávajícím (distributor).
 • Všeobecné obchodní podmínky doplňují dealerskou smlouvu uzavřenou mezi dealerem a distributorem, přičemž jsou právoplatným doplňkem dealerské smlouvy.
 • Všeobecné obchodní podmínky jsou zveřejněny na internetové stránce distributora (www.abcom.tv) a jsou k dispozici také v sídle distributora.

2. Distributor

Společnost AB-COM, s.r.o., IČO 36 530 786, se sídlem M. Rázusa 4795, Topoľčany 955 01, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Nitra, vložka č. 11318 / N.

3. Kontaktní adresa a pracovní doba distributora

Sídlo firmy a skladu: M. Rázusa 4795/34, 955 01, Topoľčany
Pracovní doba: Po-Pá: 8.00 do 17.00 hod.

4. Dealer

Dealerem se může stát každá fyzická nebo právnická osoba, která splňuje následující podmínky:

 • je vlastníkem platného živnostenského listu, osvědčení o živnostenském oprávnění nebo výpisu z obchodního rejstříku, který prokazuje oprávnění provádět koupi zboží za účelem jeho dalšího prodeje.

5. Kontaktní podmínky u distributora

O obchodní záležitosti dealera se stará primární kontakt, který je dealerovi přidělen. Pokud potřebuje, může dealer kontaktovat i specializované obchodní jednotky distributora.

Finanční záležitosti dealera má v kompetenci finanční oddělení - kreditní kontroling distributora.

Chybné zásilky a reklamace dealera prověřuje a řeší oddělení logistiky.

6. Dealerské ceny

Dealerské ceny jsou aktuální ceny pro dealera. Tyto ceny jsou zveřejňovány pravidelně na internetové stránce distributora. Ceny odpovídají aktuálním nákupním podmínkám distributora, skladové situaci a rozsahu obchodní spolupráce s dealerem. Distributor si vyhrazuje právo na změnu dealerských cen dle denního kurzu.

7. Finanční podmínky

Úhrada
Datem úhrady / platby faktury se rozumí den, kdy je částka připsána na účet distributora.

Kredit limit
Kredit limit určuje maximální objem pohledávek dealera u distributora. Kredit limit se určuje na základě předchozí platební kázně a jeho finanční bonity.

Splatnost
Splatnost vystavených faktur je 5 kalendářních dnů. V ojedinělých případech je možné splatnost prodloužit. Maximální povolená splatnost závisí mimo jiné i na platební disciplíně dealera. V případě, že dealer se zpozdí s platbou faktur, distributor si vyhrazuje právo splatnost snížit opět na standardních 5 dní.

Finanční náklady
Distributor umožňuje rozsáhlejší financování dealerských projektů prostřednictvím prodloužení splatnosti faktur. Model financování je založen na oddělení ceny zboží od nákladů na financování jednotlivých obchodních případů (prodloužená splatnost).

Penalizace
V případě opožděné úhrady faktury (po splatnosti) ze strany dealera distributorovi je distributor oprávněn k penalizaci dealera aktuální sazbou zákonných úroků z prodlení ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník.

8. Objednávka

E-commerce objednávka
Zboží je možné objednat prostřednictvím internetové stránky distributora (www.abcom.tv). Přidělení prvotního uživatelského přístupu na internetovou stránku distributora zajišťuje IT oddělení distributora. Kontaktní osoba dealera, která obdržela přístup na internetovou stránku distributora je povinna si okamžitě změnit své přihlašovací údaje. Primární kontakt dealera dostává administrátorské práva a má možnost nastavovat nové kontakty dealera včetně nastavování jejich práv. Dealer nese plnou odpovědnost za všechny možné dopady způsobené nekoreknosťou dat v kontaktech dealera. Současně je dealer povinen zavést všechna bezpečnostní opatření, aby nebylo možné informace o kontaktech a jejich přístupových nastaveních zneužít. Distributor není odpovědný za škody způsobené zneužitím kontaktů dealera a má plný nárok na pokrytí všech případných škod z toho plynoucích. Distributor si současně vyhrazuje právo na objednávky uskutečněné prostřednictvím internetové stránky uplatnit speciální slevy nebo nabídnout tímto způsobem k odběru zboží, které je u ostatních formách objednávky nedostupný.

Standardní forma objednávky
Objednávku lze zaslat:

 • e-mailem na adrese info@abcom.sk nebo přímo na e-mailové adresy jednotlivých obchodníků zveřejněných na internetových stránkách v kontaktech
 • na číslo +421-38-53626 11
 • poštou na adresu M.Rázusa 4795/34, 955 01 Topoľčany
  Objednávky takto odeslané musí obsahovat základní náležitosti:
  1. referenční číslo objednávky dealera
  2. kontaktní osobu
  3. způsob převzetí zboží (dodání)
  4. popis objednaného zboží s kódy dle aktuálního ceníku a počty kusů
 • Zboží je možné objednat i telefonicky, ale také v případě telefonického objednání je nutné jednoznačně definovat všechny důležité informace jako při písemné formě objednávky.

9. Doklady

Dodací list
Distributor vystaví ke každé dodávce zboží dodací list, který bude zaslán spolu se zbožím dealerovi. Na dodacím listě je uvedeno množství a druh zboží, záruční lhůty a identifikace, zda dané zboží má registrovány sériové číslo.

 • Seznam sériových čísel

  Distributor vystaví seznam sériových čísel, pokud daný zboží má registrovány sériové číslo. Tento seznam je nedílnou součástí dodacího listu.

 • Faktura - daňový doklad, Cash doklad

  Na zboží objednané u distributora se vystavuje faktura, která obsahuje všechny zákonné náležitosti podle živnostenského listu dealera, reference na objednávku delaer, způsob dopravy a primární kontakt. Cash doklad se vystavuje v případě platby v hotovosti v sídle distributora a obsahuje všechny náležitosti potřebné pro daňový doklad při platbě v hotovosti.

  Standardně se faktura odesílá dealerovi se zbožím, při osobním převzetí zboží dealer dostává spolu s dodacím listem i fakturu. Na základě požadavku dealera je možné fakturu nebo její kopii zaslat poštou i na jinou adresu.

 • Dobropis
  • Výrobkový dobropis - vystavuje se dealerovi v případě, že došlo k chybnému objednání zboží ze strany dealera nebo byl dodán nekompletní nebo poškozené zboží.
  • Finanční dobropis - vystavuje se v případě dodatečných slev v rámci marketingových akcí vyhlášených distributorem a za předpokladu splnění požadovaných kritérií na dostatečnou slevu.

10. Zrušení objednávky

Dealer bere na vědomí, že distributor nemá povinnost s dealerem uzavřít kupní smlouvu. Dealer dále bere na vědomí, že distributor je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s kupujícím a to i bez uvedení důvodu.

Distributor má právo odstoupit od kupní smlouvy také tehdy, pokud dodavatel objednaného zboží distributor výrazně změnil ceny, pokud nastaly výrazné změny cen přepravy zboží, nebo pokud distributor zjistí, že zboží bylo omylem nabízen za chybnou cenu a dealer neakceptoval příslušnou změnu kupní smlouvy, tj zvýšení ceny zboží, zda nárůst nákladů na přepravu. Stejně má distributor právo odstoupit od kupní smlouvy v případě vyprodání nebo nedostupnosti objednaného zboží.

V případě pokud distributor odstoupí od kupní smlouvy, je povinen o tom neprodleně informovat dealera na elektronickou adresu uvedenou dealerem při vytvoření objednávky. Dále je povinen vrátit dealerovi plnou kupní cenu zboží, pokud již byla uhrazena.

Nákup zboží

1. Úhrada zboží

 • Platba předem
 • Platba předem se provádí prostřednictvím bankovního převodu na základě zálohové (proforma) faktury a týká se dealerů, kteří nemají přidělen limit nebo je jejich kredit limit momentálně vyčerpán. Na zboží je vystavena zálohová faktura a zboží je rezervovaný pro dealera. Po připsání příslušné částky na účet distributora je zboží připraveno k dodání. V případě, že zboží není do 5 pracovních dnů od vystavení zálohové faktury uhrazen, je objednávka zrušena a zboží je volně k dispozici dalším zájemcům.
  * Rezervace zboží na 5 pracovních dnů se nevztahuje na akční nabídky.
 • Platba v hotovosti
  Dealer může zboží uhradit v hotovosti v místě sídla distributora přičemž obdrží kromě dodacího listu i příslušný pokladní doklad.
 • Platba po dodávce zbožíV případě, že dealer má u distributora přidělený kredit limit a tento není překročen, je mu při expedici zboží vystavena faktura s příslušnou dobou splatnosti.

2. Úhrada dobropisu

V případě, že dealer má vystaven dobropis od distributora, započte se tento s neuhrazenými fakturami. Pokud v době vystavení dobropisu nemá dealer neuhrazené faktury, čeká se se započtením dobropisu až do vystavení další faktury.

3. Kredit limit a penále

 • Kredit limit
  Distributor je oprávněn poskytnout kredit limit dealery a zajistit ho běžnými zajišťovacími prostředky aby bylo minimalizováno riziko platební neschopnosti dealera. Nástroje používané pro zajištění kredit limitu:
  1. postoupení pohledávky bonitních subjektu
  2. směnečné ručení, kde ručitelem je fyzická osoba nebo evidentně bonitní subjekt Bonitu subjektu určuje distributor.
 • Penále 
  Pozdní úhrady faktur jsou distributorem penalizováno penalizačních faktur. Penalizační faktura se vystavuje měsíčně v případě, že v daném měsíci dealer uhradil alespoň jednu fakturu po splatnosti.

Reklamační řád

Kompletní znění reklamačního řádu si přečtete na následující URL adrese: Reklamační řád

Doprava

1. Úhrada dopravy

Za komponenty si dealer hradí dopravu sám. Náklady na přepravu jsou zahrnuty do faktury jako samostatnou položka.

Jakmile obdržíte Vaši zásilku, pozorně zkontrolujte její celkový stav a to ještě v přítomnosti kurýra: zda není poškozený obal, případně zda nejsou viditelné jiné závady. Pokud máte nějaké pochybnosti o zásilce, neváhejte ihned zkontrolovat obsah balíčku. V případě poškození zboží je potřeba se společností UPS do 48 hod sepsat škodní protokol, jinak poškození nebude uznáno.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 20.04. 2021 a ruší předchozí znění Všeobecných obchodních podmínek. Distributor si vyhrazuje právo na změnu a úpravu těchto Všeobecných obchodních podmínek i bez předchozího upozornění. Povinnost oznámení změny v těchto Všeobecných obchodních podmínkách je splněna jejich umístěním na internetové stránce www.abcom.tv